FAQ

Какво означава възобновяема енергия?

Определение за енергията от възобновяеми източници.

В Директива 2009/28/ЕО (Директивата за възобновяемата енергия), енергията от възобновяеми източници се определя като: "... енергия от възобновяеми неизкопаеми източници, а именно вятърна, слънчева, аеротермална, геотермална, хидротермална и океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, сметищен газ, газ от пречиствателни инсталации за отпадни води и биогазове";

За централите, работещи с няколко вида горива и използващи комбинация от възобновяеми и конвенционални енергийни източници, се взема предвид само електроенергията, произведена от въобновяеми източници. Следва да се изключи производството на електроенергия в помпеноакумулиращи водни електроцентрали от предварително изпомпвана към горния басейн вода.

Биомасата е определена като: "... биоразградимата част на продукти, отпадъци и остатъци от биологичен произход от селското стопанство (включително растителни и животински вещества), горското стопанство и свързаните с тях отрасли, включително рибно стопанство и аквакултури, както и биоразградимата част на промишлени и битови отпадъци;

 

Защо производството на възобновяема енергия е важно за нас?

При добиване на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в сравнение с традиционните методи няма изхвърляне на вредни емисии в околната среда.

Производството на ел. енергия от ВЕИ позволява да се намали енергийната зависимост на България от внос на енергийни суровини (газ, нефт, въглища, както и ел. енергия).

 

 

Кои са най-често използваните възобновяеми енергийни източници и кои могат да се използват в България?

Най-често използваните възобновяеми енергийни източници в света са водата, вятъра, слънчевата светлина, геотермалната температура и биомасата. В България има условия за използването на всичките подобни източници, но най-бързо развиващите се са базираните на вятър и слънце (ветрогенератори и фотоволтаични инсталации).

Нанасят ли вашите ветрогенератори вреди на птиците и природата?

Не. Ветроенергийният парк "Свети Никола" е съобразен със съвременните изисквания за защита на птиците и околната среда. Построен е в райони извън Натура 2000.

Ветрогенераторните паркове са оборудвани с радарна система, изключваща автоматично ветрогенератори при опасност от прелет на птици. Опитът показва, че вероятността наш ветрогенератор да навреди на птица е значително по-малка от вероятността същото да се случи от която и да е сграда, моторно превозно средство или самолет.

Защо трябва да съм загрижен за производството на възобновяема енергия?

Преди всичко заради здравето на поколенията и запазване на екологичния баланс на планетата.

Електроенергията, произвеждана от възобновяеми енергийни източници е „чиста” електроенергия, т. е. тя няма вредни въздействия върху околната среда, природата и човешкото здраве. По силата на европейското споразумение за ограничаване на вредните емисии до 2020 г. и увеличаване дела на производство на енергия от ВЕИ, ако България не достигне определеното в ЕС ниво на производство от възобновяеми източници, ще бъде принудена да плаща големи суми за това, че изхвърля в природата голямо количество вредни въглеродни емисии и/или внася енергия от чужди страни, което неминуемо ще увеличи цената на енергията за потребителите. Традиционните горива са в ограничено количество и неминуемо ще настъпи техния край, ако не бъдат взети мерки това да не се случи.

Оскъпява ли производството на възобновяема енергия електричеството у дома?

Усилено се разпространява мнението, че разширяването на добива на електроенергия от ВЕИ оскъпява потреблението на електричеството при крайните клиенти. Това не е обосновано, т. к. от една страна ВЕИ заемат минимален процент в микса от производство на електрическа енергия, а от друга страна при правилно прилагане на механизма за продажби на емисии, крайния потребител не би трябвало да получава разлика в цената от енергия, произведена по различен метод.

В допълнение е важно да се има предвид, че в резултат на технологичните иновации и непрекъснатият стремеж за намаляване стойността на съоръженията, средната цена на произведената от ВЕИ енергия за период от 25 г. ще бъде значително по-ниска от тази на останалите производства.

Мислите ли, че инвестицията във възобновяеми енергийни източници е добра инвестиция?

Да. Възобновяемата електроенергия ще става толкова по-евтина, колкото повече се инвестира в нейното производство. Това са инвестиции в опазване на природата и в бъдещето на човечеството. Тези инвестиции, освен самото производство предизвикват развитие на технологиите за използване на възобновяеми енергийни източници и изобретяване на нови, по-ефективни такива.

Ще заменят ли скоро възобновяемите електроцентрали настоящите ТЕЦ и АЕЦ?

Не. Или трудно. Поне засега. И не изведнъж. Въпреки постоянното намаляване на консумацията на отделните електроуреди общата консумация на електроенергия нараства. Стремежът е да се произвежда само „чиста” електроенергия, но никой не би се наел да прогнозира кога ще стане това.

Какви предимства за опазване на околната среда носи възобновяемата енергия?

Всеки киловатчас електроенергия от възобновяеми енергийни източници замества същото количество електричество, произвеждано по традиционните до скоро начини. При това без вредни емисии от въглероден и серен двуокос, нитрати, смог и всички породени от тях здравословни проблеми и вреди за флората и фауната. Да не напомняме, че същият този смог може да затъмни въздуха над фотоволтаичен парк, който поради това ще произведе по-малко „чиста” електроенергия в пикови часове на нейното потребление.

Какви са недостатъците на възобновяемата енергия?

Основен недостатък в производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници все още остава цената. При широко приложение на ВЕИ за добив на електроенергия и в комбинация с механизъм за продажба на вредни емисии, цената на електроенергията от ВЕИ ще спадне дори под нивото на тази, произвеждана по конвенционалните методи.

Подобрява ли се надеждността на енергоснабдяването при наличието на възобновяеми енергийни източници?

Да. С разширяване на производството на възобновяема електроенергия се увеличава броя на алтернативите и с това надеждността на енергийното производство. По този начин се намалява зависимостта на страната ни от внос на газ и чужда електроенергия.