AES Geo Energy подписа финансовите документи за изграждането на най-големия СИ проект от възобновяеми енергийни източници в България

Американската компания AES Geo Energy инвестира 270 милиона евро за изграждането на Ветроенергиен Парк в близост до крайбрежния град Каварна за периода до 2010 г. Проекта включва 52 ветрогенератора с обща инсталирана мощност от 156 MW и ще произвежда годишно около 340 GWh електроенергия. Компанията Global Carbon разработва всички документи по този проект, включително и подхода за определяне на базовата линия и количеството на редуцирани емисии за първия период по Протоколa от Киото до 2012 г.