Свети Никола

Вятърен парк „Свети Никола”, Каварна

Ветроенергийният парк „Свети Никола” е разположен в североизточна България, на територията на община Каварна, на 60 км от гр. Варна. Проектът се намира в землищата на селата Българево, Свети Никола, Хаджи Димитър, Раковски и Поручик Чунчево – на територия с размери 6х10 км.

 

Ветроенергийният парк е построен така, че земята да продължи да се използва за земеделие от собствениците и арендаторите. Основите на турбините са с размер 17x17 м. Разстоянието между вятърните турбини позволява свободно преминаване на селскостопанска техника, а подземните кабели са монтирани на подходяща дълбочина в рамките на съществуващите земеделски пътища, така че да не се възпрепятстват процесите на обработка на терените.

Проектът е иницииран като изпълнение на ДИРЕКТИВА 2001/77/ЕО на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ от 27 септември 2001 г., задълженията по протокола от Киото за намаляване на вредните емисии в атмосферата, Националната енергийна стратегия на Република България и последните допълнения в Закона за енергетиката в частта за насърчаване и стимулиране на производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и по комбиниран начин. Проектът представлява значителна и устойчива инвестиция в България, която помага на страната да изпълни целите си за възобновяема енергия.

Проектът се реализира от проектното дружество ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ ООД, собственост на ГЕО ПАУЪР ООД и ЕЙ И ЕС КОРПОРАЦИЯ.

Инвестиционният проект е на стойност 270 млн. евро.

По време на изпълнението на проекта бяха проведени необходимите административни и законови процедури по устройство на територията, отреждане на терените за строителство на ветрогенератори и подстанция, одобряване на парцеларни планове за кабелни трасета 33 kV и 110 kV, изготвяне на ДОВОС (Доклад за оказване на въздействие на околната среда), мониторингови изследвания на есенната и пролетната миграция на птиците в продължение на десет сезона, съгласуване на проекта с всички заинтересовани институции. Успоредно с това бяха изготвени необходимите проучвания и работни проекти за строителството на ветрогенераторите.

В продължение на 5 години (от 02 май 2004 г.) беше проведено собствено мерене на параметрите на вятъра в района на проекта на различни височини от специализирана в тази област немска компания. Резултатите и анализа на измерванията показаха наличие на достатъчен ветрови потенциал за пълноценна работа на предвидените ветрогенератори.

Изпълнението на проекта стартира на 03 януари 2009 г. Инсталирани са 52 ветрогенератора на фирма Vestas с единична мощност 3.0 MW. Общата мощност на ветроенергийния парк е 156 MW.

За нуждите по присъединяване към разпределителната мрежа беше построена подстанция 33/110 kV и въздушен електропровод 110 kV за връзка с националната електроенергийна система.

На 15 март 2010 г. вятърен парк "Св. Никола" получи разрешение за ползване и беше пуснат официално в експлоатация.

Очакваният екологичен ефект от проекта е спестяването на над 300 000 тона CO2 емисии на година за период от 20 години или около 6 млн. тона за 20 години експлоатационен срок. Това ще бъде значителен принос за опазването на биоразнообразието и околната среда и постигането на поетите от страната ангажименти за намаляване на въглеродните емисии до 2020 г.

Съгласно споразумение между проектната компания и Община Каварна по време на експлоатацията на Ветроенергийния парк Община Каварна ще получава безвъзмездно по 156 000 лв. годишно. 

 

История на проекта

2003 

Разглеждане на алтернативи и избор на място на проекта

2004 

През есента на 2004 започва мониторинг на птиците, който продължава и в момента

От май 2004 

Започва измерване силата на вятъра

2005 

Предварителен договор за присъединяване

Април 2007 

Получено е положително решение по ОВОС

Декември 2007 

Ей И Ес подписва споразумение с Vestas за осигуряване на турбините 

Август 2008 

Компанията получава лицензия за производство

Септември 2008 

Договор за изкупуване на електрическа енергия

Октомври 2008 

Актуализация на предварителен договор за присъединяване от 2005 г.

Ноември 2008 

Получено е разрешение за строеж

Декември 2008 

Сключено е споразумение за финансиране от страна на EBRD, IFC, UniCredit

Декември 2008 

Подписани са споразумения с изпълнителите за изграждане на инфраструктурата на обекта

Януари 2009 

Старт на строителните работи

Март 2009 

Старт на монтаж на вятърните турбини

30 юли 2009 

Монтирана е последната 52-ра вятърна турбина

Октомври 2009 

Присъединяване към електро-енергийната система на страната и стартиране на изпитанията

Март 2010

15.03.2010 Вятърен парк „Св. Никола” получава разрешение за ползване и е пуснат официално в експлоатация