Свети Никола

Проектът ветроенергиен парк „Свети Никола” е изцяло съобразен с Националната енергийна стратегия, изискванията от Киото и Директивите на ЕС, които насърчават производството на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) на вътрешния пазар. Целта е производството на електроенергия от ВЕИ в Европейския съюз да достигне нива от най-малко 20% от цялата консумирана енергия през 2020 г. Експлоатацията на ветроенергиен парк „Свети Никола” ще спомогне съществено за изпълнението на поетия от България, като пълноправен член на Европейския съюз, ангажимент произведената от възобновяеми източници енергия да достигне 16%  до  2020 г.

 

С пускането в експлоатация на 156 мегавата мощност на ВЕП „Свети Никола” ветроенергийните мощности на България се удвояват и достигат до около 330 мегавата.  Пряк израз на добавената чиста енергия е и спестяването на над 300 000 тона въглеродни емисии годишно или около 6 млн. тона за 20 години експлоатационен срок.

 

Паркът не влияе върху животинските местообитания и птиците в района и това е установено въз основа на интензивните научни наблюдения и анализи на български и международни експерти. Въз основа на извършената научна работа са предложени, планирани и извършени много допълнителни мерки, които да минимизират възможното негативно влияние върху околната среда. Тези допълнителни мерки са изцяло съобразени и следват българското и европейското законодателство. Проектът отговаря изцяло на екологичните и социалните стандарти на финансиращите институции – Европейската банка за въстановяване и развитие и Международната финансова корпорация, някои от които са значително по-високи от изискванията на европейското законодателство.

 

Ветроенергийният парк е разположен на територия, която изисква повишено внимание към мигриращите птици. Това наложи извършването на 5-годишен предварителен мониторинг на пролетната и есенна миграция на птиците, както и мониторинг по време на експлоатацията на парка. Проучването е извършено от Института по зоология към БАН и авторитетни международни експерти. 

 

По предложение на Българското дружество за защита на птиците е монтирана радарна система, която предупреждава за наближаващи птичи ята и позволява турбините да се изключват, за да ги предпазят в случай на лоши атмосферни условия. Решението за изключване ще се взема на базата предупреждение от радара и орнитологичните теренни данни. Разработена е и система за изключване на турбините, управлявана от независими орнитолози. Тази практика е иновативна дори за световните и европейските стандарти.

 

Ей И Ес Гео Енерджи работи с грижа за опазването на околната среда и визия за бъдещето.  За постигане на тази цел компанията инициира и поддържа открит диалог с всички заинтересовани неправителствени организации, представители на общинската и държавна власт, научните среди. Благодарение на открития диалог се случиха редица промени по проекта, които му помогнаха да отговори и на най-високите екологични изисквания.